logo

Allround Adviseur Planning & Control - Regie & Consolidatie - Gemeente Amsterdam


Amsterdam -
De nadruk binnen deze functie ligt op uitvoering van en coördinatie op het Planning en Control proces, maar ook een kwaliteitsslag maken op inhoud (doorontwikkeling van de begroting en realisatie) en het uitvoeren van AO/IC werkzaamheden.


Allround Adviseur Planning & Control - Regie & Consolidatie
32 – 36 uur | Amsterdam

Regie & Consolidatie vormt de verbinding tussen de financiële administratie, financieel adviseurs, business(controllers) en DMC voor de sturings- en verantwoordingsproducten.

De functie
De Allround Adviseur Regie & Consolidatie (R&C) betreft een allround functie binnen het team en wordt gekenmerkt door een brede inzetbaarheid. Het takenpakket bestaat voor een groot deel uit werkzaamheden op het gebied van de Planning en Control producten van de gemeente Amsterdam. De nadruk binnen deze functie ligt op uitvoering van en coördinatie op het Planning en Control proces, maar ook een kwaliteitsslag maken op inhoud (doorontwikkeling van de begroting en realisatie) en het uitvoeren van AO/IC werkzaamheden.

Werkzaamheden:

Planning en Control producten / proces budgetwijzigingen

 • Coördinatie en ontwikkeling van de  Planning en Control producten;
 • Coördinatie van het reguliere proces budgetwijzigingen;
 • Monitoring van mutatiestromen in LIAS, de P&C applicatie;
 • Uitvoering van de technische toets op ingediende begrotingswijzigingen;
 • Werkt nauw samen met de Directie Middelen en Control op het gebied van de P&C producten;
 • Uitvoeren/coördineren van projecten (bv. een financiële verhuizing, een wijziging in de begrotingsstructuur);
 • Doorontwikkeling van de begroting en realisatie (signaleren en doorvoeren van verbetermogelijkheden).

Kenniscentrum

 • Aanspreekpunt voor financieel adviseurs en businesscontrollers;
 • Verzorgen van communicatie en voorlichting voor de financiële kolom;
 • Verzorgen van vakinhoudelijke opleidingen, onder meer ARS en LIAS.

AO/IC

 • Verrichten van aansluitingscontroles tussen LIAS-AFS-AMI;
 • Opstellen, actualiseren en uitvoeren van interne kwaliteitsbeheersing;
 • Fungeren als contactpersoon voor AO/IC team voor wat betreft de interne kwaliteitsbeheersing en voor ACAM.

Wij vragen

 • Je hebt HBO werk- en denk­ni­veau (bijv. Be­drijfs­eco­no­mie);
 • Je hebt mi­ni­maal 7 jaar er­va­ring op het ter­rein van be­leids­re­a­li­sa­tie bin­nen het fi­nan­ci­eel do­mein;
 • Je hebt rui­me er­va­ring in het func­ti­o­neel aan­stu­ren van pro­ject­me­de­wer­kers;
 • Bij voor­keur heb je mi­ni­maal 7 jaar ad­vies­er­va­ring over fi­nan­ciële data in een po­li­tiek-be­stuur­lij­ke con­text;
 • Uit­ge­brei­de ken­nis van de Plan­ning en Con­trol cy­clus.

Competenties

 • Om­ge­vings­be­wust­zijn;
 • Sa­men­wer­ken;
 • Re­la­tie­be­heer;
 • Re­sul­taat­ge­richt­heid;
 • Over­tui­gings­kracht;
 • Ini­ti­a­tief.

Wij bieden

 • Een tij­de­lij­ke aan­stel­ling voor de duur van een jaar, met zicht op een vas­te aan­stel­ling. Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 3.456,- en maxi­maal € 5.017,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 11) op ba­sis van 36 uren per week.
 • Werk in een di­ver­se stad, op goed be­reik­ba­re lo­ca­ties.
 • De kans je te blij­ven ont­wik­ke­len via de Am­ster­dam­se school.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, zo­als op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van je jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen.

De organisatie
De Directie Financiële Dienstverlening (FD) maakt deel uit van de financiële functie van de Gemeente Amsterdam waarin de Directie Middelen en Control kader stellend is en de Directie FD adviserend en uitvoerend.

De Directie FD staat voor een transparante en betrouwbare financiële administratie, efficiënte processen, en gedegen en proactief advies. Dit doen we voor en met alle organisatieonderdelen van de gemeente Amsterdam en ten behoeve van haar bestuur en burgers.

Afdeling Financieel Beheer & Informatie
In de afdeling Financieel Beheer en Informatie (FB&I) vallen de inrichting & beheer van de financiële administratie en het creëren van bruikbare informatie op basis van financiële data. Daarnaast is er een F-desk, die het klantcontact over operationele administratieve vragen verzorgt en zaken doorgeleidt. In FB&I vindt bundeling plaats van specifieke financiële uitvoeringsinformatie, zoals mede vormgegeven in het team Balanssturing & Fiscaliteit. Het team Regie & Consolidatie maakt (deel)producten voor de Planning en Control cyclus en regisseert en coördineert (binnen de Directie FD) deze producten. Het team levert deze producten aan de Directie Middelen en Control.

Regie & Consolidatie
vormt de verbinding tussen de financiële administratie, financieel adviseurs, business(controllers) en DMC voor de sturings- en verantwoordingsproducten van de gemeente Amsterdam. In dit team worden de financiële Planning en Control producten samengevoegd met de analyses en toelichtingen van de adviseurs. Daarnaast vindt een kwaliteitstoets plaats waardoor we kwalitatief hoogwaardige producten afleveren. De regiefunctie betreft het zorgdragen dat de Voorjaarsnota, Begroting, Najaarsnota en het Jaarverslag vanuit alle onderdelen van de gemeente worden gestructureerd en gecoördineerd. Regie & Consolidatie beheert de begrotingsadministratie en is tevens kenniscentrum op het gebied van de Planning en Control producten voor de Directie FD.

Sollicitatieprocedure
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 24 november 2019 via de sollicitatiebutton.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers

Vragen over deze vacature?
Vragen over de vacature kun je stellen aan Jolanda Zegers, recruiter, bereikbaar op 06 28 03 81 67 of ifi@amsterdam.nl.

Locatie:
Amsterdam
Meer informatie:

Vragen over de vacature kun je stellen aan Jolanda Zegers, recruiter, bereikbaar op 06 28 03 81 67 of ifi@amsterdam.nl.

Direct solliciteren:

Graag ontvangen wij je sollicitatie voor de vacature van Allround Adviseur Planning & Control - Regie & Consolidatie bij Gemeente Amsterdam in Amsterdam inclusief CV via deze directe sollicitatielink.

 
 
Vacature geplaatst op 30-10-2019 14:45:26